ஸ்ரீ ஓம் தேவி

சக்தி வடிவில் ஸ்ரீஓம் ஆதிசக்தி இருக்கிறாள். ஆனால் நாம் எந்த வடிவில் பார்க்க, தரிசிக்க வேண்டுமோ அதே வடிவில் தரி ...Read more
AUD6.00 each
5 5 1 Product


  • Description
  • Comment
  • Post a comment

சக்தி வடிவில் ஸ்ரீஓம் ஆதிசக்தி இருக்கிறாள். ஆனால் நாம் எந்த வடிவில் பார்க்க, தரிசிக்க வேண்டுமோ அதே வடிவில் தரிசிக்கலாம். ஸ்ரீஓம் ஆதிசக்தி இருப்பது ஒரே இடத்தில்தான் ஆனால் அதன் ப்ரவாகம் எங்கும் இருக்கும். அதன்படி உற்பத்தி ஆகும் உலகம் நகர்ந்து கொண்டே வருகிறது. நகரும் விதம் அதன் உள்ளில் பல மாற்றங்களும் ஏற்படுகிறது அந்த மாற்றங்களின்படி கிரகங்களும், சூரிய மண்டலங்களும் அதை சுற்றி கிரகங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. அது தங்கள் இடங்களை நிர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவும் அந்த ஸ்ரீஓம் ஆதிசக்தியின் ப்ரவாகத்தால் தான் நடக்கிறது. இப்படி பார்க்கும் போது ஜடம் என்று எதையும் அழைக்க முடியாது அதற்கு பதில் அது செய்து வந்த செயல், மாற்றப்படுகிறது என்று சொல்லலாம். (உ.த) மனிதன் பிறக்கிறான், வளர்ந்து பிறகு இறக்கிறான் அதன்படி பிறந்தான் என்பது சரீரம், ஆத்மா உற்பத்தி. வளர்ந்தான் என்பது சரீரம் வளர்கிறது, ஆகாரம் இயற்கை தருகிறது அவன் வளர்ந்து அவனுக்கு என்று சொல்லப்படும் பணியை செய்கிறான். அதன்பிறகு அவன் இறக்கிறான். இந்த இறக்கிறான் என்றால் சரீரத்தை இழக்கிறான் என்று அர்த்தம். ஆம் சரீரம் இயற்கையால் கொடுக்கப்பட்டது அதை மீண்டும் ஒரு சரீரம் இயற்கை புகுகிறது. ஆத்மா பூமியை சழல்கிறது மீண்டும் ஒரு சரீரம் இயற்கை தருகிறது

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

Select Currency

Shopping Cart

The cart is empty

Login Form