அயோத்தியா காண்டம் - கம்பர்

ayodhya1
கவிச் சக்கரவர்த்தியின் மகோன்னத படைப்பு. மூலம் மட்டும். பெரிய அளவு திரைகளுக்கும் சிறிய அளவு திரைகளுக்கும் ஏற்றவாறு இருவகை அமைப்புக் கொண்டு புத்தகம் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இரு வகைப் புத்தகங்களுக்கும் சேர்த்து விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ...Read more
  • Description
  • Specifications
  • Post a comment

கவிச் சக்கரவர்த்தியின் மகோன்னத படைப்பு. மூலம் மட்டும்.

பெரிய அளவு திரைகளுக்கும் சிறிய அளவு திரைகளுக்கும் ஏற்றவாறு இருவகை அமைப்புக் கொண்டு புத்தகம் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இரு வகைப் புத்தகங்களுக்கும் சேர்த்து விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Brand URL : https://brahas.com
Vote:

Give your advice about this item:

Username: